PP Återberättande text

Att skriva en återberättande text.

Syfte:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt Innehåll:

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Kunskapskrav/ bedömning:

 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Begrepp:

 • Inledning
 • styckeindelning
 • kronologisk ordning
 • rubrik
 • avslutning
 • första person
 • tredje person
 • sammanfatta
 • sambandsord
 • konnektorer
 • layout
 • organisera/organisation av text
 • språkliga drag
 • tidslinje
 • feedback
 • kamratbedömning
 • olika grammatiska begrepp, se grammatik
Grammatik:

 • Verb i preteritum
 • personliga pronomen
 • substantiv
 • singular/plural
 • attribut
 • sambandsord (adverb)

Arbetsgång:

Mål 1: Att eleverna skall förstå syftet med en återberättande text och få kunskap om hur innehållet är organiserat med en inledning, händelserna i en tidsföljd och en avslutning.

Du kommer att:

 • Läsa en text tillsammans och markerar inledningen, stycken och avslutningen.
 • Fastställa vilka sambands/tidsord styckena inleds med.
 • Skriva vad de olika styckena handlar om
 • Skriva olika inledningar baserade på Vem, Var, Vad, När, Varför
 • Hitta på passande rubriker
 • Använda tidsord för att bestämma i vilken ordning saker har hänt

Mål 2: Att eleverna skall känna till typiska språkliga drag och grammatiska konstruktioner som förekommer i en återberättande text, t.ex. vilket tempus de skall använda och hur de kan variera och bygga ut meningarna.

Du kommer att:

 • Läsa en återberättande text tillsammans och diskutera textens syfte, organisation/layout, inledning, tidsord, användning av personliga pronomen
 • Använda personliga pronomen i text
 • Lägga till attribut efter namn
 • Markera verb (i presens) i en text och göra om dem till preteritum
 • Markera substantiv i text, urskilja singular och plural
 • Lära oss olika former av pluralbildning

Mål 3: Att eleverna ska öva på och använda det de lärt sig om återberättande texters struktur och språkliga drag, planera och återberätta något för varandra, samt gemensamt skriva en återberättande text om överenskommen händelse som alla varit med om.

Du kommer att:

 • Bedöma tre olika återberättande texter av varierande kvalitet
 • Planera en muntlig framställning om något som hänt, inklusive tidsord
 • Berätta för en kamrat, lyssna på en kamrat, kommentera varandras berättelser
 • Bestämma och hjälpa till med att planera och skriva en gemensam återberättande klasstext om något alla varit med om. (Publiceras på bloggen)
 • Göra en gemensam kamratbedömning av texten

Mål 4: Att eleverna självständigt skall skriva en återberättande text om en händelse de varit med om (kan vara samma som ovan).

Du kommer att:

 • Planera din text:
  • rubrik
  • inledning
  • händelser (tidslinje)
  • samband/tidsord
  • avslutning
 • Skriva din text i ett delat Drivedokument, minimum en halv sida, max en sida, storlek 12.
 • Kamratbedöma en kompis text, komma med goda råd och hjälp om det behövs (feedback).
 • Bearbeta och förbättra din egen text efter kamratens feedback.

Bedömning: Din lärare kommer att läsa din text för att se om du har skrivit:

 1. en rubrik
 2. en inledning
 3. några händelser i rätt följd
 4. använt tidsord
 5. verb i preteritum
 6. pronomen
 7. detaljer

Har du fått med allt det där vet jag att du har förmågan att skriva en återberättande text! Du kommer att få tillfälle att barbeta din text ytterligare efter lärarens feedback om du vill visa att du kan mer eller om du är missnöjd med något. Efter det skall du även få illustrera din text, så att läsaren får en tydligare bild av det du berättat!

 

 

Kommentera